Porträtmalerei

"Bedacht" Mischtechnik, 95 x 100 cm, 2012 "Aufbrausend" Mischtechnik, 98 x100 cm, 2012 "Verwirrt" Mischtechnik, 90 x 90 cm, 2012 "Andenken" Mischtechnik, 30 x 20 cm, 2002
"Andenken" Mischtechnik, 30 x 20 cm, 2002
"Verwirrt" Mischtechnik, 90 x 90 cm, 2012
"Bedacht" Mischtechnik, 95 x 100 cm, 2012
"Aufbrausend" Mischtechnik, 98 x100 cm, 2012
"Gelassen" Mischtechnik, 75 x 90 cm, 2012
"Gelassen" Mischtechnik, 75 x 90 cm, 2012

Porträtmalerei

Pagerank
"Bedacht" Mischtechnik, 95 x 100 cm, 2012 "Aufbrausend" Mischtechnik, 98 x100 cm, 2012 "Verwirrt" Mischtechnik, 90 x 90 cm, 2012 "Andenken" Mischtechnik, 30 x 20 cm, 2002
"Andenken" Mischtechnik, 30 x 20 cm, 2002
"Verwirrt" Mischtechnik, 90 x 90 cm, 2012
"Bedacht" Mischtechnik, 95 x 100 cm, 2012
"Aufbrausend" Mischtechnik, 98 x100 cm, 2012
"Gelassen" Mischtechnik, 75 x 90 cm, 2012
"Gelassen" Mischtechnik, 75 x 90 cm, 2012